Sarana dan Prasarana

 

No Jenis Ruangan Jumlah Luas (m2) Kondisi
Baik Rusak
1 Kelas/Teori 33 2 v
2 Laboratorium IPA 1 16 v
a. Laboratorium Fisika 1 76 v
b. Laboratorium Biologi 1 121 v
c. Laboratorium Kimia 1 168 v
d. Laboratorium Komputer 2 148 v
e. Laboratorium Bahasa 1 126 v
3 Perpustakaan 1 126 v
4 OSIS 1 4 v
5 Ibadah 1 119 v
6 Kepala Sekolah 1 12 v
7 Wakil Kepala Sekolah 1 12 v
8 Guru 2 199 v
9 Tata Usaha 1 105 v
10 BK / BP 1 12 v
11 Toko/ Koperasi 1 12 v
12 Kamar mandi / W.C. Guru 5 5 v
13 Kamar mandi / W.C. Siswa 26 35 v
14 UKS 1 36 v
15 Gudang 1 4 v
16 Kantin Siswa 8 204 v